99% - Procent færdiggørelse af forberedelse til forening
Danish Dutch English Finnish French German Irish Italian Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish

Udskriv - Email


Vedtægtsforslag


§ 1 Navn, hjemsted og formål 

Foreningens navn er "XXXXXXXXXXXXX". Foreningens hjemsted XXXXXXXXXXXXXXX.
Foreningens motto er "Lige ret for alle dyr".
Foreningens formål at få oprettet/indført et sanktionerende dyrepoliti i Danmark til virke for dyrenes vel, både lokalt og på landsplan, samt vinde og udbrede forståelse for dyrevelfærd, modvirke al dyrplageri samt hindre utilsigtet aflivning ved lov. 

 

§ 2 Medlemmer 

I foreningen optages enhver, der måtte interessere sig for foreningens opgaver.
Enhver optagelse skal godkendes af bestyrelsen, der er berettiget til, uden nogen begrundelse, at nægte optagelse.
Årskontingentets opkræves i XXXXXX måned. Dets størrelse fastsættes af bestyrelsen, men skal godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan på given foranledning ekskludere et medlem, når vedkommende skønnes at have givet anledning dertil, f.eks. ved at tilsidesætte eller modarbejde foreningens interesser eller ved at forulempe foreningen, dens bestyrelse eller funktionærer.
Det ekskluderede medlem har dog ret til at forelægge den ordinære generalforsamling spørgsmålet om eksklusionens berettigelse til afgørelse.
Ethvert medlem kan på et hvilket som helst tidspunkt meddele at han/hun ønsker at medlemskabet af foreningen ophører.
Medlemmerne hæfter udelukkende med deres årlige kontingent for foreningens forpligtelser.

 

§ 3 Økonomi 

Foreningens indtægt er primært kontingenter, legater, arv og gaver, sponsorater og donationer m.v..
Indtægterne anvendes jvf. foreningens formål, med mindre vedkommende giver udtrykkeligt har andre ønsker for gavens anvendelse.
Dog skal denne anvendelse stedse være i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Foreningen er berettiget til at deltage i eller udøve erhvervsmæssig virksomhed til fremme af formålet. 

 

§ 4 Foreningens ledelse 

Bestyrelsen består af max. 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem er medarbejderrepræsentant, når dyrepolitiet er etableret med justitsministeriets tilladelse og godkendelse, der vælges blandt og af de fastansatte udøvende dyrepoliti ansatte.
Øvrige vælges på den årlige generalforsamling for 3 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

 

Formand og kasserer kan oppebære et honorar, den øvrige bestyrelse kan oppebære diæter.

 

Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens personale – medarbejderrepræsentanten er en del af ansættelsesudvalget. Bestyrelsen forhandler løn i henhold til gældende overenskomster.

 

Foreningen tegnes med bindende virkning af formanden og kassereren. Ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen dog af hele bestyrelsen. Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld.

 

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.
Bestyrelsesmødet skal da afholdes inden 1 uge efter begæringens modtagelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.
Ved samtlige bestyrelsesmøder tages der referat af bestyrelsens beslutninger, med mulighed for at få noteret særstandpunkter. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Referater skal være tilgængelige for medlemmer og lønnede medarbejdere. Bestyrelsen kan udstede prokura.

 

§ 5 Generalforsamling 

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen indvarsles mindst 21 dage forud ved meddelelse i foreningens medlemsblad og hjemmeside.
I det omfang offentliggørelse igennem begge disse medier ikke måtte være mulig skal bekendtgørelse ske i et eller flere store, københavnske dagblade. Samtidig skal dagsordenen bekendtgøres. 

 

Adgang til generalforsamlingen har ethvert registreret, godkendt medlem, som har betalt kontingent for indeværende kalenderår senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Af hensyn til den praktiske gennemførsel af generalforsamlingen kan bestyrelsen kræve, at medlemmerne tilmelder sig generalforsamlingen senest 8 dage før afholdelsen.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen. Samtlige forslag til behandling vil blive udsendt til de tilmeldte deltagere umiddelbart efter fristens udløb.

 

Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen har ethvert godkendt medlem med tre måneders anciennitet, som er registreret på foreningens medlemsliste og som har betalt kontingent for indeværende kalenderår senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag kræver simpelt flertal.

 

Opløsning af foreningen kan kun ske, når den er vedtaget på to med en måneds mellemrum afholdte generalforsamlinger, og to tredjedele af de fremmødte stemmer for. Der vil da samtidig være at træffe bestemmelse om foreningens formue, idet denne skal anvendes af en anden her i landet beliggende dyreværnsorganisation i overensstemmelse med foreningens formål eller andet almennyttigt dyreværnsmæssigt formål.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 100 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begrundet begæring herom til formanden. Ekstraordinær generalforsamling skal da indkaldes senest 2 uger efter til afholdelse med mindst 3 og højst 4 ugers varsel. 

 

Alle generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn (???) 

 

§ 6 Dagsorden 

På den årlige ordinære generalforsamling foretages følgende: 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 3 år
  5. Valg af suppleanter (for 1 år)
  6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  7. Valg af kritisk revisor samt suppleant for denne.
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

 

Pkt. 4 og 5 kan afvikles som ét valg, hvor de to kandidater, der opnår flest stemmer indtræder i bestyrelsen og resten som suppleanter efter deres stemmetal. 

 

§ 7 Regnskab m.v. 

Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningens penge indsættes i en bank eller sparekasse, og alle værdipapirer skal anbringes i depot. Undtaget er dog en mindre kontant kassebeholdning. 

 

§ 8 Revision m.v. 

Foreningens årsregnskab udarbejdes af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet skal være afsluttet og afleveret til bestyrelsens formand i revideret stand, undertegnet af revisorerne, inden udgangen af april. Eventuelle bemærkninger, som revisorerne måtte have til regnskabet, skal indføres i en autoriseret revisionsprotokol, der ved førstkommende bestyrelsesmøde fremlægges for bestyrelsen. 

 

§ 9 Æresmedlemmer m.v. 

Bestyrelsen indstiller til en generalforsamling sådanne personer, som den ønsker udnævnt til æresmedlemmer, ligesom den har ret til at uddele diplomer og foreningens medalje samt give pengegave til sådanne personer, som har udmærket sig betydeligt i dyrevelfærdens tjeneste. 

 Copyright © Dyrepoliti.dk 2013 - Alle rettigheder forbeholdes
Betingelser og fortrolighedspolitik
Webmaster: Christopher Trung Paulsen | Kontakt mig her: webmaster@dyrepoliti.dk